Chủ đầu tư có nhiệm vụ gì?

  • 29-11-2021

 Chủ đầu tư có nhiệm vụ gì? 

Điều 121. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc giám sát thi công xây dựng du lịch
1. Chủ đầu tư có những quyền sau:

a) Tự thực hiện giám sát thi công xây dựng dự án khi có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng và tự chịu trách nhiệm về việc giám sát của mình;

b) Đàm phán, ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình; theo dõi, giám sát và yêu cầu nhà thầu giám sát thi công xây dựng tổ hợp thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết;

c) Thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám sát trong trường hợp người giám sát không thực hiện đúng quy định;

d) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

đ) các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Chủ đầu tư có những nghĩa vụ sau:

a) Lựa chọn tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp dự án xây dựng để ký hòa quyện đồng giám sát thi công xây dựng dự án trong trường hợp không tự thực hiện giám sát thi công xây dựng;

b) Thông báo cho những bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát;

c) Xử lý kịp thời các đề xuất của người giám sát;

d) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình;

đ) Lưu trữ kết quả giám sát thi công xây dựng công trình;

e) Bồi thường thiệt hại khi lựa chọn tư vấn giám sát không đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệm thu khối lượng không đúng, sai thiết kế và những hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do mình gây ra;

g) những nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

https://canhosaigonlandapartment.com/chu-dau-tu-bat-dong-san-la-gi-cach-nhan-biet-chu-dau-tu-uy-tin/